Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Δεν είναι για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα ο Κύριος υπόδειγμα για μας.



- Γέροντα, αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, ότι κάποια στιγμή ο Χριστός πήρε το φραγγέλιο και πέταξε έξω από το Ναό του Σολομώντος τους εμπόρους και τους χρηματιστές κακούς-κακώς. Μήπως λοιπόν, σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαιολογείται η χρήσις βίας εκ μέρους των Χριστιανών;
- Ο Κύριος είναι Υιός του Θεού, Δημιουργός και Κυβερνήτης του σύμπαντος. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα ο Κύριος υπόδειγμα για μας. Για πολλά είναι· όχι για όλα.
Θέλετε άλλο παράδειγμα; Ο Κύριος  «εἶπε τῷ Πέτρῳ·  ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ»  (Ματθ. 16,23). Μπορούσε Εκείνος να το ειπή, διότι ήταν Υιός Θεού. Εμείς δεν έχουμε  δικαίωμα να ειπούμε στο συνάνθρωπό μας, είσαι διάβολος, είσαι σατανάς.
Μερικά πράγματα τα έκανε ο Κύριος  «ὡς ἐξουσίαν ἔχων»  (Μαρκ. 1,22). Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι και υποδείγματα μιμήσεως δικής μας. Εμείς οφείλουμε   «ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Α’ Πετρ. 2,21) , αλλά στον αγιασμό· όχι σε μερικές πράξεις εξουσίας, τις οποίες έκανε ο Κύριος. Χρειάζεται πολλή προσοχή και θερμή προσευχή σε κάθε περίπτωση να μας φωτίζει ο Θεός, πως θα ενεργήσουμε.

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: